Yafei (Jeffrey) Hu

myPhoto.png

Hi there, I’m Yafei (Jeffrey) Hu. I’m currently a PhD student at CMU ECE department. I work with Prof. Sebastian Scherer in CMU Robotics Institute. I’m interested in perception, reinforcement learning, and decision making for robotics.

publications

 1. Learning Generalizable Feature Fields for Mobile Manipulation
  Ri-Zhao Qiu*, Yafei Hu*, Ge Yang, Yuchen Song, Yang Fu, Jianglong Ye, Jiteng Mu, Ruihan Yang, Nikolay Atanasov, Sebastian Scherer, and Xiaolong Wang
  In arXiv preprint arXiv:2403.07563 2024
 2. Toward General-Purpose Robots via Foundation Models: A Survey and Meta-Analysis
  Yafei Hu*, Quanting Xie*, Vidhi Jain*, Jonathan Francis, Jay Patrikar, Nikhil Keetha, Seungchan Kim, Yaqi Xie, Tianyi Zhang, Zhibo Zhao, Yu-Quan Chong, Chen Wang, Katia Sycara, Matthew Johnson-Roberson, Dhruv Batra, Xiaolong Wang, Sebastian Scherer, Zsolt Kira, Fei Xia, and Yonatan Bisk
  In arXiv:2312.08782 2023
 3. Off-Policy Evaluation with Online Adaptation for Robot Exploration in Challenging Environments
  Yafei Hu, Junyi Geng, Chen Wang, John Keller, and Sebastian Scherer
  In IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) 2023
 4. Unsupervised Online Learning for Robotic Interestingness with Visual Memory
  Chen Wang, Yuheng Qiu, Wenshan Wang, Yafei Hu, Seungchan Kim, and Sebastian Scherer
  In IEEE Transactions on Robotics 2021
 5. Visual Memorability for Robotic Interestingness via Unsupervised Online Learning
  Chen Wang, Wenshan Wang, Yuheng Qiu, Yafei Hu, and Sebastian Scherer
  In ECCV 2020
 6. TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM
  Wenshan Wang, Delong Zhu, Xiangwei Wang, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Chen Wang, Yafei Hu, Ashish Kapoor, and Sebastian Scherer
  In IROS 2020